Quyền bầu cử của mình, sao lại nhờ người khác?

(PLO)- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay,... Đây là một trong những quy định nêu rất rõ tại Luật số 85/2015/QH13 về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.


/ Nguồn: Nhóm PV thực hiện

BÌNH LUẬN